website logo
جستجو کردن

آموزش مبتنی بر VR

آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی (Virtual Reality – VR) روشی نوین در ارائه آموزش می باشد که طی آن محیط پیرامون به روش دیجیتال طراحی شده و با استفاده از سخت افزار هایی مانند هدست های واقعیت مجازی امکان تعامل با اشیا و محیط مجازی  فراهم می شود.در این روش محیط های واقعی مانند کارخانه ها ، آزمایشگاه ها ، صحنه های تاریخی و یا موقعیت های شغلی بازسازی شده و امکان تعامل بیشتر با محیط و تجربه آموزشی فراتر از حد تصور امکان پذیر می گردد . از مزایای استفاده از واقعیت مجازی میتوان به افزایش تعامل و درگیری در فرآیند یادگیری،سرعت بخشیدن به فرآیند آموزشی ، بهبود یادگیری،افزایش حس حضور در محیط و امکان تمرین در محیط های پر خطر یا پرهزینه در عالم واقعی نام برد.